home sibiu 2007
.
ENGLISH
DEUTSCH
Sibiu 2007 . calendarul 2007 . Operatori culturali . Orasul Sibiu . Comunicare
.
.
.
.
.
sibiu 2007
 
PROIECTE 2007
1
Artele spectacolului
2
Muzica
3
Patrimoniu
4
Film, Foto, Multimedia
5
Literatura
6
Mobilitate
7
Arhitectura
8
Arte - vizuale
9
Interdisciplinar
10
Altele
EVENIMENTE
 
 
0) { $domeniu=" and p.iddomeniu=$iddomeniu "; $res=mysql_query("select domeniu from domenii where id=$iddomeniu"); $dom=mysql_result($res,0,'domeniu'); $Titlu.=" din domeniu $dom"; } $query="select p.id as idproiect , p.titluproiect, p.organizatori, p.responsabil, d.domeniu from proiecte p , domenii d where p.iddomeniu=d.id and p.titluproiect like '%$titluproiect%' and p.responsabil like '%$responsabil%' and vizibil='1' $domeniu $order "; // print $query; print "

$Titlu

"; ?> "; } $organiz=substr($organiz,0,strlen($organiz)-4); $query2="select e.id, e.titlueveniment,l.locatia from evenimente e, locatii l where e.idlocatia=l.id and vizibil='1' and idproiect=".$row[idproiect]; $res2=mysql_query($query2); $even=""; while($row2=mysql_fetch_array($res2)) { $even=$even."".$row2[titlueveniment]." - ".$row2[locatia]."
"; } $even=substr($even,0,strlen($even)-4); print ""; } ?>
$row[titluproiect] 
Organizator: $organiz 
top
parteneri
HOME : SITEMAP : CONTACT
Design by MB Solutions © 2005 - 2007, All Rights Reserved