Close

STATUTUL ASOCIATIEI „SIBIU CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2007”


Cap.I. Asociati, Vointa de asociere, Scop, Personalitate juridica


Art.1. Asociati fondatori

Asociatia ce face obiectul prezentului Statut este constituita din initiativa, preocuparea si aportul patrimonial al urmatorilor asociati fondatori:

ALEXANDRU LUNGU, CHRISTOPH KLEIN , CONSTANTIN CHIRIAC , CONSTANTIN OPREAN
CORNEL LUNGU , CORVIN LUPU, DUMITRU BUDRALA , FLORIN CIOABA . IOAN BOJIN , ION DINU ,
KILIAN DORR, KLAUS WERNER JOHANNIS , MARIUS CONSTANTIN , MARTIN BOTTESCH ,
MIHAELA GRIGORAS, OSCAR RAICEA , PAUL NIEDERMEIER , SILVESTRU MIRCEA LUP, VASILE CRISAN , VISARION RASINAREANU ,

Art.2. Vointa asociere

Am hotarât ca în baza dreptului nostru constitutional la libera asociere si a vointei noastre libere consimtite si în baza art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, republicata sa ne asociem în vederea constituirii unei asociatii cu personalitate juridica, un patrimoniu afectat, autonom, permanent si irevocabil, distinct de patrimoniul nostru, pentru a fi folosita la realizarea unor activitati de interes general si comunitar în dmeniile social, medico-sanitar, instructiv-educativ, prin intermediul Asociatiei ce se constituie prin prezentul Statut si Actul constitutiv alaturat.


Art.3. Scopul Asociatiei

Asociatia este o organizatie nepatrimoniala, neguvernamentala , apolitica si independenta avand un strict caracter cultural si instructiv educativ. Scopul ei este acela de a pregati programul manifestarii Sibiu Capitala Culturala Europena 2007, sa planifice evenimente din cadrul acestei manifestari , sa puna in practica toate masurile necesare pentru derularea manifestarii coordonand in acest scop derularea manifestarii asigurand totodata colectarea de fonduri necesare pentru organizarea, realizarea si promovarea manifestarii Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007.Asociatia va activa dupa anul 2007 pentru sprijinirea si dezvoltarea activitatilor culturale în folosul comunitatii.


Art.4. Personalitate juridica

Asociatia este persoana juridica româna de drept privat .
Constituirea Asociatiei se întemeiaza pe dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii si dobândeste personalitate juridica în momentul înscrierii în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Municipiului Sibiu.

Cap. II Denumirea, sediul, durata

Art.5. Denumirea

Asociatia poarta denumirea: „ ASOCIATIA SIBIU CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2007 „.

Art.6. Sediul

Sediul Asociatiei este în Municipiul Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3.
Asociatia îsi poate constitui filiale, în tara si strainatate ca structuri teritoriale pe baza hotarârii Consiliului director, prin care li se aloca este un patrimoniu.

Art.7. Durata

Asociatia se constituie pe o perioada nedeterminata, începând cu data înscrierii în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Grefa Judecatoriei Municipiului Sibiu.
Asociatii sau Consiliul director pot hotarâ dizolvarea sau lichidarea anticipata a acesteia, în conditiile legii si Statutului.

Cap.III Patrimoniul initial

Art.8. Activul patrimonial initial al Asociatiei este suma de 15.000.000 lei, constituit prin aportul în numerar al asociatilor fondatori, fiind varsat în întregime la Banca Comerciala Româna -Sucursala Sibiu conform chitantei anexate.

Aportul personal al asociatiilor la constituirea patrimoniului initial este urmatorul:

ALEXANDRU LUNGU, CHRISTOPH KLEIN , CONSTANTIN CHIRIAC , CONSTANTIN OPREAN
CORNEL LUNGU , CORVIN LUPU, DUMITRU BUDRALA , FLORIN CIOABA . IOAN BOJIN , ION DINU ,
KILIAN DORR, KLAUS WERNER JOHANNIS , MARIUS CONSTANTIN , MARTIN BOTTESCH ,
MIHAELA GRIGORAS, OSCAR RAICEA , PAUL NIEDERMEIER , SILVESTRU MIRCEA LUP, VASILE CRISAN , VISARION RASINAREANU ,


Cap.IV. Explicarea scopului si a obiectivelor Asociatiei

Art.9. Asociatia are un scop profund cultural si instructiv educativ pentru asigurarea manifestarii „ Asociatia Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007 „.

Art.10. Principalele obiective ce vor fi întreprinse de Asociatie pentru realizarea scopurilor sale în domeniile cultural si instructiv-educativ sunt:
10.1. va pregati programul manifestarii Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007
10.2. va planifica evenimentele din cadrul acestei manifestari
10.3. va organiza actiuni pentru promovarea evenimentului in mass-media
10.4. va asigura punerea in practica a masurilor necesare pentru derularea manifestarii
Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007, prin organizarea de simpozioane, festivaluri, intreceri sportive etc.
10.5. va coordona derularea manifestarii Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007 prin atragerea de sprijin din partea tuturor factorilor interesati in promovarea imaginii
10.6. va asigura colectarea de fonduri necesare pentru organizarea diferitelor manifestari sub egida Sibiu Capitala Cultural Europeana 2007.
10.7. dupa anul 2007, asociatia va asigura sprijinirea si dezvoltarea activitatilor culturale în folosul culturale.

Art.11. Pentru realizarea scopului enuntat, prin organele sale decizionale Asociatia:
a.- primeste în conditiile legii, donatii, subventii, contributii, legate, bunuri mobile si imobile, sume de bani în lei si în valuta, din tara si din strainatate, de la orice persoana fizica si juridica care urmaresc un scop caritabil;
b.- achizitioneaza terenuri pentru construirea si amplasarea obiectivelor pe care urmeaza sa le edifice;
c.- asigura colaborarea cu toate institutiile statului, consiliile locale, cu unitatile de învatamânt si alte organizatii neguvernamentale pentru realizarea scopului Asociatiei;
d.-sprijina si organizeaza întâlniri atât între organizatiile neguvernamentale din tara si strainatate, cât si între acestea si autoritatile centrale si locale ale statului , pe linia desfasurarii de activitati specifice domeniului lor;
e.-solicita sprijinul si colaboreaza cu organele de presa pentru publicarea anunturilor referitoare la promovarea imaginii manifestari Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007 .
f.-organizeaza conferinte, expozitii si alte manifestari, editeaza reviste si ziare pentru cunoasterea activitatilor desfasurate de Asociatie;
g.-organizeaza actiuni ,spectacole, concursuri, tombole, etc. pentru strângerea de fonduri;
h.-organizeaza actiuni economice proprii, societati comerciale si exploatari agricole proprii, cu respectarea legii, pentru obtinerea de venituri;
i.-desfasoara si alte activitati licite, necesare realizarii scopului si obiectivului Asociatiei.

Cap.V. Dobândirea si pierderea calitatii de asociat

Art.12. Pot deveni membri ai Asociatiei orice persoana fizica sau juridica, indiferent de cetatenie sau nationalitate care recunoaste statutul si întelege sa actioneze dezinteresat pentru realizarea scopului si obiectului de activitate al Asociatiei.

Art.13. Calitatea de asociat este personala

Art.14. În functie de participarea lor la activitatea asociatiei, membrii acestia pot fi:
Membri activi - care sprijina efectiv activitatea Asociatiei
Membri de onoare - persoane fizice care au adus o contributie deosebita la organizarea Asociatiei si la sustinerea activitatii acesteia.

Art.15. Calitatea de asociat se dobândeste prin întocmirea unei cereri de înscriere aprobate de Consiliul director si confirmata de prima Adunare generala a asociatilor.

Art.16. Calitatea de asociat se pierde prin deces, renuntare sau excludere.
Cererea de renuntare la calitatea de membru al Asociatiei se comunica Consiliului director cu cel putin 3 luni înainte.
Excluderea poate fi hotarâta pentru inactivitate, precum si pentru acte sau fapte contrare scopului si spiritului Asociatiei.
Excluderea se hotarâste de catre Adunarea generala cu o majoritate de 2/3.
Hotarârea de excludere poate fi contestata la instanta de judecata.


Cap. VI Drepturile si obligatiile asociatiilor

Art.17 Asociatii au urmatoarele drepturi:
- de a alege si a fi ales în organele de conducere si control ale Asociatiei;
- de a se pronunta prin vot în adunarile generale, în legatura strategia si actiunile întreprinse de Asociatie pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate
- de a fi ales ca membru de onoare

Art.18. Asociatii au urmatoarele obligatii:
- sa respecte Statutul Asociatiei
- sa cunoasca scopul si obiectul de activitate al Asociatiei
- sa raspunda cu promptitudine la realizarea sarcinilor primite din parteaAdunarii generale sau Consiliului director

Cap.VII Resursele patrimoniale ale Asociatiei

Art.19.Veniturile patrimoniale ale Asociatiei provin din:
a.) contributii periodice în bani si aporturi in natura ale asociatilor în scopul majorarii activului patrimonial al Asociatiei;
b.) resurse obtinute, neconditionat de la bugetul de stat sau cel local;
c.) sponsorizari si donatii în bani, bunuri mobile si imobile, dispozitii testamentare si legate;
d.) venituri si beneficii din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile proprii;
e.) venituri realizate din activitati economice directe;
f.) dobânzi si dividende rezultate din plasarea de sume disponibile, în conditiile legii;
g.) dividendele societatilor comerciale deschise de Asociatie
h.) orice alte venituri prevazute de lege
Toate resursele patrimoniale sunt destinate sa serveasca în exclusivitate scopului
si obiectului de activitate al Asociatiei.

Cap. VIII Organizarea si functionarea Asociatiei Organele de conducere si control ale Asociatiei. Constituire. Atributii

Art.20. Organele de conducere si control ale Asociatiei sunt:
a. Adunarea generala
b. Consiliul director
c. Cenzorul

Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei; Consiliul director este organul de administrare si executie; Cenzorul este organul de control financiar al Asociatiei.

Art.21 Adunarea generala este organul suprem de conducere al Asociatiei, alcatuit din totalitatea asociatilor care au fost confirmati pâna la data convocarii.
Adunarea generala poate fi ordinara sau extraordinara. Adunarea generala se desfasoara odata pe an, pâna la data de 15 Februarie, iar adunarea generala extraordinara se desfasoara ori de câte ori este nevoie.
Adunarea generala se convoaca de Consiliul director cu cel putin 30 de zile înainte de data fixata pentru desfasurarea ei. Convocarea va cuprinde data si locul de desfasurare a sedintei precum si ordinea de zi.
Adunarea generala este statutar constituita în prezenta a cel putin 2/3 din numarul asociatilor si adopta hotarâri cu votul majoritatii absolute a asociatilor prezenti.
La a doua convocare, care poate avea loc în urmatoarele trei zile, horarârile se adopta cu votul majoritatii absolute a celor prezenti indiferent de numarul acestora.
Propunerile sau actele facute în scris, fara deliberare, vor avea putere de hotarâre, daca vor fi semnate de unanimitatea asociatilor.
Toti asociatii au drept de vot egal în Adunarea generala, conform principiului „ un asociat prezent, un vot „. Asociatii persoane-juridice, participa si voteaza prin persoane fizice cu împuternicire speciala.
Asociatii de onoare pot participa cu drept de vot consultativ.
Ca invitati, fara drept de vot, pot participa reprezentanti ai unor organisme cu procupari în domeniu, ai institutiilor de stat centrale si locale, membri sustinatori ai Asociatiei, sponsori, reprezentanti ai mass-media precum si alti invitati stabiliti de Consiliul director.
Lucrarile Adunarii generale sunt conduse de un prezidiu format din trei membri, dintre care unul este presedintele sau vice-presedintele Consiliului director. Desfasurarea lucrarilor se coconsemneaza într-un proces verbal, semnat de membrii prezidiului si secretarul de sedinta.

Art.22. Hotarârile Adunarii generale luate cu respectarea legii, Actului constitutiv si Statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea generala sau au fost împotriva. Hotarârile contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului, pot fi atacate în justitie de oricare dintre asociati care nu au luat parte la Adunarea generala sau care au votat împotriva si au cerut sa se insereze aceasta în procesul verbal de sedinta, în termen de 15 zile, de la data când au luat cunostinta despre hotarâre sau de la data când a avut loc sedinta, dupa caz.

Art.23. Adunarea generala are urmatoarele atributiuni principale:
a.- stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
b.- aprobarea raportului de activitate al Consiliului director si executia financiara pe anul expirat; de descarcare de gestiune Consiliului director pentru activitatea desfasurata în anul anterior;
c.- aproba bilantul contabil pe anul expirat si al bugetului de venituri si cheltuieli pentru noul an;
d.- controleaza activitatea desfasurata de Consiliul director si a cenzorului;
e.- alegerea si revocarea, individual si colectiv a membrilor Consiliului director si a cenzorului;
f.-înfiintarea de filiale
g.-modificarea Actului constitutiv si al Statutului
h.-dizolvarea si lichidarea Asociatiei;
i.-stabilirea bunurilor ramase dupa lichidare;
j.-confirma primirea noilor membri asociati în perioada dintre adunari;
k.-orice alte atributii prevazute de lege si Statut

Art.24. Consiliul director este organul care asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarii generale a asociatilor. Este este alcatuit din 5 membri (un presedinte, un vicepresedinte, un secretar si membri), alesi dintre asociati, de Adunarea generala, pentru o perioada de trei ani. Alegerea se face pe functii. În Consiliul director pot fi alese si persoane din afara Asociatiei, în limita a cel mult o treime din componenta sa.
În caz de vacantare, din diferite motive, a unui loc de membru în Consiliul director, la prima Adunare generala se va dproceda la alegerea acestuia, în conditiile prevazute de lege si Statut.
Primul Consiliu director este alcatuit din trei membri (un presedinte, un vice-presedinte si un secretar) si este desemnat prin Actul constitutiv.
Consiliul director se întruneste în sedinte de lucru periodice. El este constituit valabil în prezenta a 2/3 din numarul membrilor si ia decizii cu votul „ pentru „ a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului. În caz de egalitate a numarului de voturi, hotaraste presedintele. Ordinea de zi si data sedintelor se stabilesc de catre presedinte cu cel putin 5 zile înainte.
În cazul în care din motive temeinice unii membri ai Consiliului director nu se pot prezenta la sedinte, acestia pot transmite prin fax sau e-mail votul lor, pentru sau împotriva în legatura cu fiecare problema înscrisa în ordinea de zi.
Desfasurarea lucrarilor sedintelor, se consemneaza în registrul de procese verbale prin grija secretarului Consiliului director.
In relatia cu tertii, Asociatia si Consiliul director sunt reprezentate de Presedinte, singurul împuternicit sa le angajeze în mod legal. În lipsa presedintelui activitatea Consiliul director va fi condusa de vicepresedinte.

Art.25. Nu poate fi membru al Consiliului director, iar daca este, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere în cadrul unei institutii publice, daca Asociatia are ca scop sprijinirea acelei institutii publice.

Art.26.
Dispozitiile art. 22 de mai sus se aplica în mod corespunzator si membrilor Consiliului director si deciziilor adoptate de Consiliu.

Art.27. Consiliul director are urmatoarele atributii principale:
a.- asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarii generale; conduce activitatea curenta a Asociatiei.
b.-prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe anul expirat, executarea bugetului de venituri si celtuieli pe anul expirat si bilantul contabil pe aceeasi perioada;
c.-elaboreaza proiectele programelor de activitate pentru anul urmator, pe care le supune spre aprobare Adunarii generale a asociatilor si ia masuri pentru realizarea lor;
d- elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli pe care-l supune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor , raspunde de realizarea acestuia.
e- prezinta Adunarii Asociatilor rapoarte periodice privind activitatea desfasurata cat sirapoarte privind activitatea din alte domenii .
f- incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei .
g- aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei ;stabileste sarcinile pentru fiecare post nou creat si nivelul salarizarii .
h- organizeaza actiunile prevazute in statut menite sa duca la realizarea scopului si obiectului asociatiei .
i-coordoneaza activitatea de primire de noi membrii in perioada dintre adunarile asociatilor si supune perimirile acestora confirmarii primei adunari generale .
j- infiinteaza comisii speciale permanente sau temporare pe domeniile de activitate.
k-asigura colaborarea asociatiei cu organele autoritatii de stat cu institutii culturale si de invatamant , cu alte oraganizatii neguvernamentale de profil interne si internationale etc.
l- stabileste sarcini si domenii de activitate concrete pentru personalul asociatiei .
m- se ocupade organizarea unor activitati economice proprii prin infiintarea de societati comerciale sau incheierea de contracte de asociere in participatiune cu respectarea legii societatilor comerciale si a codului comercial in vederea obtinerii unor venituri suplimentare proprii destinate realizarii scopului propus .
n- hotaraste cu privire la constituirea impreuna cu alte persona juridice fara scop patrimonial a unor federatii sau cu privire la aderarea la asemenea organizatii .
o- raspunde de buna gestionare a patrimoniului si a investitiilor facute ;ei raspund individual si solidar , material ,civil si penal pentru activitatea desfasurata.
p-indeplineste orice alte atributii prevazute in statut ori stabilite de adunarea generala .

CAP. IX CONTROLUL FINANCIAR . CENZORUL .

Art. 28 Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor ales de adunarea generala dintre asociati sau din randul persoanelor neasociate, pe o perioada de 3 ani Cenzorul trebuie sa fie licentiat in stiintele economice .
In caz de vacantare din diferite miotive a loculuide cenzor pana la alegerea acestuia in conditiile pervazute de lege si statut consiliul director va angaja un cenzor extern .
Primul cenzor va fi desemnat prin actul contitutiv .

Art 29 . Cenzorul are uramtoarele atributii principale .
a- verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatei .
b- verifica ori de cate ori este nevoie gestiunea asociatiei , modul cum se executa bugetul de venituri sicheltuieli , daca sunt erspectate disp[opzitiile legale privind organizarea evidentei contabile , plata impozitelor , taxelor sidrepturilor salariale , etc.
c- intocmeste periodic procese verbale de control in care se insereaza constatarile ,concluziile si recomandarile ce se impun iar annual prezinta adunarii generale un raport cuprinzator referitor la activitatea consiliului director si a aparatului de lucru in domeniul finaciar contabiul
d- participa la sedintele consiliului director fara drept de vot.
e- Indeplineste orice alte atributiuni prevazute de statut sau stabilite de adunarea generala In czulneandeplinirii atributiunilor cenzorul poate fi revocat de indata .
Pentru activitatea desfasurata cenzorul primesteo indemnizatie in cuoantomul stabilit de asociatie in masura in care nu este desemnat din randul peroanelor care inteleg sa desfasoare acesta activitate gratuit.

CAP. X APARATUL DE LUCRU

Art. 30 Aparatul de lucru al asociatiei se compune dintr-un director executiv , un contabil casier , director programe , angajati din randul peroanelor care doresc sa lucreze voluntar . In masura in care nu se reuseste acest lucru functiile vor fi incadrate de consiliul director cu peronal salarizat .
Directorul executiv urmareste stadiul rezolvarii actiunilor si programelor prevazute in obiectul de activitate al asociatiilor, indeplineste hotararile adunarilor generale , deciziile consiliului director si inforemeaza saptamanal pe presedinte,consiliului director despre acesta . Executa orice alte atributiuni si sarcini stabilite de conducere si administrare .
Contabilul casier organizeaza evidenta contabila a asociatiei cu respectarea legii contabilitatii si a celorlalte norme legale in vigoare .Asigura efectuarea incasarilor si platilor in lei si in valuta , organizeaza o evidenta stricta a intrarilor si iesirilor de bunuri mobile si imobile intocmeste balantele de venituri si cheltuieli , bilant contabil , intocmeste rapoarte privind activitatea financiar contabila a asociatiei, efectueaza formalitatile necesare a angajarii si disponibilizarii de personal , etc.

CAP. XI MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI/SAU A STATUTULUI

Art 31 Modificarea actului constitutiv si /sau al statutului se face de catre adunarea generala prin intocmirea unui proces verbal in care vor fi redate in intregime textele modificate in noua redactare .Efectuarea demersurilor necesare autentificarii actului aditional modificator al statutului si inscrierea modificarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor poate fi facuta de consiliul director sau de catre membrii sau membrul acestuia desemnati de Adunarea Generala in acest scop.

CAP. XII DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI:

Art 32 Asociatia este dizolvata dupa cum urmeaza:

a.prin hotarârea Adunarii generale a asociatilor cu votul a 2/3 din numarul total de asociati
b.imposibilitatea scopului pentru care a fost constituita sau daca în decurs de 3 luni de la începerea unei astfel de situatii nu a fost întreprinsa nici o actiune în vederea schimbarii scopului
c.Consiliul director nu poate fi înfiintat în decurs de un an de la data înregistrarii asociatiei
d.reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni
e.când asociatia a devenit insolvabila
f.prin hotarâre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate


Art 33 În cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase în urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Art 34
Dupa dizolvare toate activele asociatiei sunt transferate unei entitati legale având aceeasi sfera de activitate si obiective similare.

Art 35 Activele sunt considerate ca fiind transferate atunci când sunt încheiate procesele verbale de predare -primire a activelor daca o alta data nu este prevazuta de astfel de procese verbale.

Art 36 .Lichidatorul este numit de catre Consiliul director si în momentul numirii sale mandatul Consiliului director expira.

CAP. XIII DISPOZITII FINALE

Art 37 Asociatia are sigilii si conturi bancare proprii.

Art 38 Prezentul statut este valabil pe toata durata asociatiei si se completeaza de drept dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26 /2000 cu modificarile la zi privind asociatiile si fundatiile .
Prezentul statut si actul constitutiv au fost redactate de catre noi asociatii fondatori in unanimitate de voturi fiind semnate de noi in fata noatrului public azidata autentificarii .

Autentificat in .......... exemplare la BNP ........................................ cu sediul in Sibiu , judetul Sibiu .

Asociati fondatori

ALEXANDRU LUNGU, CHRISTOPH KLEIN , CONSTANTIN CHIRIAC , CONSTANTIN OPREAN
CORNEL LUNGU , CORVIN LUPU, DUMITRU BUDRALA , FLORIN CIOABA . IOAN BOJIN , ION DINU ,
KILIAN DORR, KLAUS WERNER JOHANNIS , MARIUS CONSTANTIN , MARTIN BOTTESCH ,
MIHAELA GRIGORAS, OSCAR RAICEA , PAUL NIEDERMEIER , SILVESTRU MIRCEA LUP, VASILE CRISAN , VISARION RASINAREANU.

top